Our Team

Bhavin Bhavsar

Founder

Krunal Soni

Co-Founder & Strategy Adviser

Roshni Punjabi

Editor

Bhaumik Shah

Allrounder Operations

Ravi Thakkar

Host & Ghost

International Meetup

Kaushal Parikh

Singapore Meetup Head
Loading...